Gỗ lim vang, kháo, ngát, mỡ

Gỗ lim vang, kháo, ngát, mỡ

Gỗ lim vang, kháo, ngát, mỡ